Lịch giảng dạy Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

 

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

    ĐẢNG ỦY BỘ CÔNG THƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành chođối tượng kết nạp Đảng năm 2017

(từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2017)

(kèm theo Giấy triệu tập số 191-GTT/ĐUBngày 13 tháng 3 năm 2017)

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Ngày 27/3

 Buổi sáng

8h00 - 8h25

- Đón tiếp đại biểu

- Làm thủ tục nhập học

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW

8h25 - 8h30

- Nhận tài liệu

- Ổn  định  chỗ  ngồi

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW

8h30 - 8h40

- Chào cờ

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW

8h40 - 8h50

 - Đại diện Lãnh đạo Nhà trường phát biểu ý kiến

- Phổ biến nội quy Lớp học

Đại diện Lãnh đạo

Nhà trường

8h50 - 9h00

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu khai giảng lớp học

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Bộ Công Thương

9h00 - 9h40

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Phần I: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

9h40 - 9h55

Giải lao

9h55 - 11h30

Bài 1: (tiếp theo)

Phần II: Thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Buổi chiều

13h30 - 15h00

Bài 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

- Phần I: Giới thiệu khái quát về Điều lệ Đảng

- Phần II: Tóm tắt nội dung của Điều lệ Đảng

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

15h00 - 15h15

Giải lao

15h15 - 16h30

Bài 3: (tiếp theo)

- Phần III: Một số nội dung cơ bản trong Điều lệ Đảng

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 28/3

Buổi sáng

8h00 - 9h30

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

A. Cương lĩnh và các cương lĩnh của Đảng[1]

- Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

9h30 - 9h45

Giải lao

9h45 - 11h30

Bài 2: A. Cương lĩnh và các cương lĩnh của Đảng (tiếp theo)

- Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Buổi chiều

13h30 - 15h00

Bài 2: (tiếp theo)

B. Những nội dung cơ bản của Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011):

- Phần I: Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm

- Phần II: Quá độ lên CNXH ở nước ta

Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

15h00 - 15h15

Giải lao

15h15 - 16h30

Bài 2: B. (tiếp theo)

- Phần III: Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại

- Phần IV: Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng

Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 29/3

Buổi sáng

8h00 - 9h30

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Phần I: Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Phần II: Những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

9h30 - 9h45

Giải lao

9h45 - 11h30

Bài 4: (tiếp theo)

- Phần III: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Buổi chiều

13h30 - 15h00

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Phần I: Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng

- Phần II: Nội dung phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam[2]

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

15h00 - 15h15

Giải lao

15h15 - 16h30

Bài 5: Phần II: (tiếp theo)

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 30/3

Buổi sáng

8h00 - 10h00

Hướng dẫn viết:

- Đơn xin vào Đảng

- Lý lịch của người xin vào Đảng

Đồng chí Trần Minh Tuân

Phó trưởng ban Thường trực

Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ

10h00 - 10h15

Giải lao

10h15 - 11h30

Hướng dẫn:

- Thảo luận nhóm

- Viết Bài thu hoạch

- Hướng dẫn và đăng ký Lý lịch trích ngang học viên (để in Giấy chứng nhận)

- Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Giảng viên Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

- Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW

Buổi chiều

13h30 -16h30

- Thảo luận nhóm

- Viết Bài thu hoạch

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW

Ngày 31/3

Buổi sáng

8h00 - 11h30

- Thảo luận nhóm

- Viết Bài thu hoạch

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW

Buổi chiều

13h30 -16h30

- Thu Bài thu hoạch

- Tổng kết lớp

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW


 [1]Phần trọng tâm của Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lênCNXH (bổ sung, phát triển năm 2011).

[2] Phầntrọng tâm của Bài 5.

Số lượt xem bài viết: 4836, Ngày cập nhật cuối cùng: 3/21/2017