Lịch giảng dạy Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

    ĐẢNG ỦY BỘ CÔNG THƯƠNG

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành chođảng viên mới năm 2017

Từ ngày 03/4 đến ngày 12/4/2017

(kèm theo Giấy triệu tập số 192-GTT/ĐUBngày 13 tháng 3 năm 2017)

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Ngày 03/4

 Buổi sáng

8h00 - 8h25

- Đón tiếp đại biểu

- Làm thủ tục nhập học

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW

8h25 - 8h30

- Nhận tài liệu

- Ổn  định  chỗ  ngồi

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW

8h30 - 8h40

- Chào cờ

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW

8h40 - 8h50

 - Đại diện Lãnh đạo Nhà trường phát biểu ý kiến

- Phổ biến nội quy Lớp học

Đại diện Lãnh đạo

Nhà trường

8h50 - 9h00

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu khai giảng lớp học

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Bộ Công Thương

9h00 - 9h40

Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

9h40 - 9h55

Giải lao

9h55 - 11h30

Bài 1: (tiếp theo)

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Buổi chiều

13h30 - 15h00

Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

15h00 - 15h15

Giải lao

15h15 - 16h30

Bài 2: (tiếp theo)

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 04/4

Buổi sáng

8h00 - 9h30

Bài 3: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc; Dân chủ xã hội chủ nghĩa; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

9h30 - 9h45

Giải lao

9h45 - 11h30

Bài 3: (tiếp theo)

- Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Buổi chiều

13h30 - 15h00

Bài 4:

Đường lối phát triển kinh tế - xã hội.

- Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

15h00 - 15h15

Giải lao

15h15 - 16h30

Bài 4: (tiếp theo)

- Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 05/4

Buổi sáng

8h00 - 9h30

Bài 5: Phát triển giáo dục và đào tạo; Khoa học và công nghệ; Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; Bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

9h30 - 9h45

Giải lao

9h45 - 11h30

Bài 5: (tiếp theo)

- Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Buổi chiều

13h30 - 15h00

Bài 6: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

15h00 - 15h15

Giải lao

15h15 - 16h30

Bài 6: (tiếp theo)

- Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 07/4

 Buổi sáng

8h00 - 8h25

Bài 7:

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

9h40 - 9h55

Giải lao

9h55 - 11h30

Bài 7: (tiếp theo)

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Buổi chiều

13h30 - 15h00

Bài 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

15h00 - 15h15

Giải lao

15h15 - 16h30

Bài 8: (tiếp theo)

- Đặng Thị Minh Hảo

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 10/4

Buổi sáng

8h00 - 9h30

Bài 9: Xây dựng Đảng về đạo đức

- Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

9h30 - 9h45

Giải lao

9h45 - 11h30

Bài 9: (tiếp theo)

- Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Buổi chiều

13h30 - 15h00

Bài 10: Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

15h00 - 15h15

Giải lao

15h15 - 16h30

Bài 10: (tiếp theo)

- Nguyễn Đình Bình

Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 11/4

Buổi sáng

8h00 - 9h30

Hướng dẫn:

- Thảo luận nhóm

- Viết Bài thu hoạch

- Hướng dẫn và đăng ký Lý lịch trích ngang học viên (để in Giấy chứng nhận)

- Giảng viên Viện Xây dựng Đảng/ Giảng viên Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

- Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW

9h30 - 9h45

Giải lao

9h45 - 11h30

- Thảo luận nhóm

- Viết Bài thu hoạch

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW

Buổi chiều

13h30 -16h30

- Thảo luận nhóm

- Viết Bài thu hoạch

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW

Ngày 12/4

Buổi sáng

8h00 - 11h30

- Thảo luận nhóm

- Viết Bài thu hoạch

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW

Buổi chiều

13h30 -16h30

- Thu Bài thu hoạch

- Tổng kết lớp

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

 


Số lượt xem bài viết: 4803, Ngày cập nhật cuối cùng: 3/21/2017